Else Lasker-Schüler als Käfer am Palmenstrand (Großmann)

Großmann-Litho: Else Lasker-Schüler als Käfer am Palmenstrand

Großmann-Lithographie: Else Lasker-Schüler als Käfer am Palmenstrand